لطفا صبر کنید

ایوب رمضانی

دانشجوی دکتری سیستم های نرم افزاری

مشاور / طراح / برنامه نویس سیستم های نرم افزاری

admin[at]sidev.ir